БРОЙ 1/2016 г.

Камарата на частните съдебни изпълнители има удоволствието да Ви информира, че излезе от печат поредния брой на сборник „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”. Цялостната концепция на сборника е да представя обобщение и анализ на съдебната практика по въпросите на съдебното изпълнение. Материалите са придружени с полезни примери и конкретни решения на съдилищата на Република България по коментираната проблематика.

В този брой, който e и юбилеен по случай 10 години от създаването на КЧСИ, сме включили кратка ретроспекция за развитието на Камарата и професията на частните съдебни изпълнители, за успехите и проблемите, които имаме в ежедневната си работа – представена от Председателя на КЧСИ.

Нашите автори са развили в теоретически и практически аспект и следните теми:

- „Отпадане на несеквестируемостта на единственото жилище на длъжника” от Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев“;

- „За конкуренцията между изпълнителния процес и търговската несъстоятелност” от Нели Маданска– Зам. директор на Националния институт по правосъдие;

- „Принудително изпълнение върху акции“ от доц. д-р Анета Антонова – заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“;

- „Световен кодекс на съдебното изпълнение“ – Научен съвет към Международния съюз на съдебните изпълнители

Сборник „Принудително изпълнение” си поставя за цел да помогне за унифициране на съдебната практика в България, която в частта на изпълнителния процес е доста разнопосочна в страната. Това води и до уеднаквяване на практиката на действащите съдебни изпълнители, които са принудени да се лутат между различните тълкувания на закона, което не е нито в техен интерес, нито на страните по делата. Основните потребители на изданието са частните и държавни съдебни изпълнители и съдиите от окръжните съдилища, но съдържанието на сборника предизвиква интерес и сред адвокатите и другите юридически професии, както и сред широката общественост. Чрез анализа на събраните съдебни решения могат да бъдат идентифицирани перспективите за подобряване на изпълнителния процес и да се изготвят съответните законодателни предложения, насочени към усъвършенстване на законодателството, и по-специално ГПК.

Цена за един брой: 14.40 лв.

За контакт: гр. София, ул. „Пиротска” №7, ет. 4

тел./факс: 02 980 77 32

E-mail: info@bcpea.org  

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта