Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – ЧСИ и Списък на кандидатите с нередовни документи

3 август 2022 г.

На основание чл. 4, ал. 5 от Наредба №3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., изм. и

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2022

Карта на сайта