БРОЙ 1/2014 г.

Камарата на частните съдебни изпълнители има удоволствието да Ви информира, че излезе от печат поредния брой на сборник „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”.

В този брой нашите автори са развили в теоретически и практически аспект следните теми:

- Дисциплинарна отговорност на частните съдебни изпълнители” от Ралица Илкова - Доктор по право и главен асистент в катедра „Наказателноправни науки” към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.;

- „Облагане с ДДС на дейността на съдебните изпълнители” отЛюбка Ценова - Доц. д-р по данъчно право;

- Принудително изпълнение по реда на Административно – процесуалния кодекс и коментар на актуалната съдебна практика от Николай Ангелов – съдия, Административен съд София – град/.

Материалите са придружени с полезни примери и конкретни решения на съдилищата на Република България по коментираната проблематика. Публикували сме и три тълкувателни решения на ВКС, които са пряко свързани с дейността на ЧСИ, а именно: тълкувателно решение по т.д. №7/2012 г. от 25.04.2013 г. , тълкувателно решение по т.д. №6/2012 г. от 06.11.2013 г. и тълкувателно решение по т.д. №3/2013 г. от 15.11.2013 г.

Сборник „Принудително изпълнение” си поставя за цел да помогне за унифициране на съдебната практика в България, която в частта на изпълнителния процес е доста разнопосочна в страната. Това ще доведе и до уеднаквяване на практиката на действащите съдебни изпълнители, които са принудени да се лутат между различните тълкувания на закона, което не е нито в техен интерес, нито на страните по делата. Основните потребители на изданието са частните и държавни съдебни изпълнители и съдиите от окръжните съдилища, но съдържанието на сборника предизвиква сериозен интерес и сред адвокатите и другите юридически професии, както и сред широката общественост. Чрез анализа на събраните съдебни решения могат да бъдат идентифицирани перспективите за подобряване на изпълнителния процес и да се изготвят съответните законодателни предложения, насочени към усъвършенстване на законодателството, и по-специално ГПК.

Цена за един брой: 14.40 лв.
За контакт: гр. София, ул. „Пиротска” №7, ет. 4.
тел./факс: 02 980 77 32
E-mail: [email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта