Практика на ВКС

Тълкувателно решение №1/2021, гр. София, 23.01.2024 год.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 10.03.2021 г. на председателя на ВКС и допълнително разпореждане от 21.07.2021 г. на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 и чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива практика:

1. Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК?

2. При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, необходимо ли е да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис и представлява ли молбата за издаване на това разрешение конклудентно действие, с което може да се приеме наследството от непълнолетно лице.......

 

Тълкувателно решение №2/2021, гр. София, 22.11.2022 год.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 09.06.2021 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет, за постановяване на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия (ОСГТК) на ВКС по следните въпроси:

1. Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното разпределение – ограничен ли е съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери законосъобразността на обжалваното разпределение?

2. Какви са правомощията на съда след отмяна на обжалвано пред него разпределение, изготвено от съдебния изпълнител, респ. след отмяна на решение на окръжния съд, с което се потвърждава оспореното разпределение – да реши въпроса по същество, като сам извърши ново разпределение, или да върне делото на съдебния изпълнител, респ. на окръжния съд за извършване на ново разпределение?

3. Ползват ли се с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но незаплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство?

4. Представлява ли таксата „битови отпадъци“ привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД? ......

 

Тълкувателно решение №4/2019, гр. София, 14.10.2022 год.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на Върховния касационен съд от 30.10.2019 г. на основание чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ и чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение на състав на Върховния касационен съд, направено с определение № 224 от 16.07.2019 г. по т. д. № 1777/2018 г. на Върховния касационен съд, Второ търговско отделение, по следния въпрос: „До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите?“.

Налице е противоречиво разрешаване от различни състави на Върховния касационен съд на посочения материалноправен въпрос със застъпени две противоположни становища.....

 

Тълкувателно решение №6/2020, гр. София, 20.05.2022 год.

Тълкувателното дело е образувано по реда на чл.128, ал.1 ЗСВ с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд от 30.11.2020 г. по въпроса:

Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1 от ГПК за възлагане на недвижими имоти? ...

 

Тълкувателно решение №4/2017, гр. София, 11.03.2019 год.

Тълкувателно дело № 4 от 2017 г. на ОСГТК е образувано с разпореждане на председателя на Върховния касационен съд от 05.10.2017 год. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник-председателите и ръководители на гражданска и търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на гражданска и търговска колегия на ВКС по следните спорни въпроси, свързани с принудителното изпълнение:

1. Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор?

2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг в хипотезата, при която изпълнението е насочено върху това имущество?

3. По какъв процесуален ред може да се релевира недействителността на публичната продажба по чл. 496, ал. 3 ГПК?

4. Допустим ли е иск за обявяване недействителност на извършено от длъжника разпореждане със запорирана вещ или вземане, респ. разпореждане с имот след вписване на възбрана, предявен от лицето, ……

 

Тълкувателно решение 1/2015, гр. София, 10.07.2018 год.

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал.1 ЗСВ с разпореждане от 14.10.2014 год. на Председателя на ВКС по предложение на Омбудсмана на Република България, допълнено с разпореждане от 12.10.2015 год. с основание чл. 292 ГПК, за постановяване на тълкувателно решение във връзка със следните правни въпроси, противоречиво разрешавани от съдилищата:

1) Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. 3 бр. 105/2016 год. , в сила от 30.12.2016 год.), ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида?

2) Оригинерен или деривативен способ на придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 год., в сила от 30.12.2016 год.), търговско предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и/или вписани ипотеки върху имота?

3) След извършване на публична продан на недвижим имот, подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?…

 

Тълкувателно решение №3/2015, гр. София, 10.07.2017 год.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 16.09.2015 година, което е допълнено с разпореждане от 28.01.2016 година и разпореждане от 28.11.2016 година, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, по следните въпроси, по които е констатирано наличието на противоречива съдебна практика, а именно:

1) Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение? Може ли това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл. 524 във връзка с чл. 523 ГПК или това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя?

2) Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК какъвто и да е акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на разноски на длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски?

3) Посредством кой изпълнителен способ се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете?

4) Допустим ли е искът по чл. 440 ГПК (чл. 336 ГПК (отм.) за третото лице, намиращо се във владение на имота, върху който е насочено принудително изпълнение, съответно правомощията по чл. 435, ал. 4 ГПК (чл. 332, ал. 2 ГПК (отм.) изключват ли правния му интерес от този иск?

5) Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка? …

 

Решение №48/2016, гр. София, 14.07.2016 год.

Производството е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 607 от 13.11.2014 г. по гр.д. № 869/2014 г. на Окръжен съд – Русе, с което е потвърдено решение № 1204 от 24.07.2014 г. по гр.д. № 994/2014 г. на Районен съд – Русе за признаване за установено, че П. В. В. не дължи на [фирма] следните суми по изп.дело № 20108320401151 на ЧСИ И.Х.: 10 847.07 лв. – главница по изп.лист, издаден по ч.гр.д. № 4717/2010 г. на Р. във връзка с договор за банков кредит от 12.12.2008 г., ведно със законната лихва от 17.06.2010 г.; 2 340.92 лв. – просрочена наказателна лихва за периода от 01.10.2009 г. до 16.06.2010 г.; 263.76 лв. ДТ по посоченото ч.гр.д. и 318.75 лв. разноски. С оглед уважаването на предявения отрицателен установителен иск по чл.439 ГПК на въведеното от ищеца главно основание за твърдяното прекратяване на поръчителството – чл.146, ал.3 от ЗЗД, в решението липсва произнасяне по поддържаното евентуално основание по чл.147, ал.1 ЗЗД. …

 

Тълкувателно решение №2/2013, гр. София, 26.06.2015 год.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 11.01.2013 година на Председателя на Върховния касационен съд, допълнено с разпореждане от 21.01.2013 година по предложение на заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона по смисъла на чл. 124, ал. 1 ЗСВ…

 

Решение №127/2015, гр. София, 08.06.2015 год.

Производството е по реда на чл. 73, ал. 4 от Закона за частните съдебни изпълнители. Образувано е по жалба на м. на п., чрез юрисконсулт Г. Н., против решение на д. к. на К. на ч. с. и. на Р. Б.от 16 август 2014 г. по дисциплинарно дело № 10 от 2014 г., с което не е наложено дисциплинарно наказание на частния съдебен изпълнител…

 

Тълкувателно решение №4/2013, гр. София, 18.06.2014 год.

Тълкувателното дело е образувано на основание чл.125 ЗСВ с разпореждане от 11.02.2013 г. на председателя на ВКС, допълнено с разпореждания от 13.06.2013 г. и от 30.10.2013 г., за постановяване на тълкувателно решение по следните въпроси, свързани със заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата, а именно:

1. Задължен ли е съдът при констатирана нередовност на заявлението по чл.410, ал.2 ГПК съобразно с изискванията по чл.127, ал.1 и 3 и чл.128, т.1 и 2 ГПК да дава указания на заявителя за поправянето му.

2. Отговаря ли на изискванията по чл.410, ал.1, т.1 ГПК заявление за издаване заповед за изпълнение на частично вземане за парична сума, чийто общ размер е над 25 000 лв.; отговаря ли на изискванията по чл.410, ал.2 вр. чл.127, ал.1 т.4 ГПК заявление за издаване за заповед за изпълнение по чл. 410 и по чл.417 ГПК, когато в заявлението не са подробно посочени обстоятелствата, от които произтича вземането, но същите могат да се извлекат от представените към заявлението документи…

 

Решение №39/24.03.2014, I Г.О. НА ВКС

Образувано е по касационна жалба на [фирма], клон С. срещу въззивното решение на Смолянския окръжен съд, постановено на 30.04.2013г. по гр.д.№151/2013г.,с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е признато за установено, че по отношение на имот с идентификатор 67653.918.104.1.30 по кадастрална карта и регистър на [населено място], собственост на В. З. М., не е учредена договорна ипотека с договор за ипотека, сключен с н.а.№20, том І, рег.№617, н.д.№20/2007г. на нотариус с №366 съгласно регистър на Нотариалната камара.

С определение №592/26.11.2013г., постановено по настоящето дело, касационното обжалване на въззивното решение е допуснато по въпроса за необходимата и достатъчно пълна индивидуализация на ипотекираното право да се построи и придобие в собственост цяла бъдеща сграда с оглед изискването на чл.166, ал.2 и чл.167, ал.1 ЗЗД и следва ли всички бъдещи самостоятелни обекти в бъдещата сграда да бъдат включени със съответната им индивидуализация, за да има ипотеката действие върху цялата сграда по отношение и на отделните самостоятелни обекти в нея ....

 

Тълкувателно решение №6/2013, гр. София, 14 март 2014 год.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по следните спорни въпроси, свързани с обезпечителното производство:

1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК?

2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 във връзка с ал. 1 ГПК?

3. Налице ли е обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана”? ....

 

Тълкувателно решение №6/2012, гр. София, 6 ноември 2013 год.

Тълкувателно дело № 6/2012г. е образувано с разпореждания от 31.07. 2012 г., 04. 09. 2012 г. и 21. 01. 2013 г. на председателя на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на гражданска и търговска колегия по следните въпроси:

1. Присъждат ли се съдебни разноски за адвокатско възнаграждение, които страната е уговорила, но не е представила доказателства за изплащането му и как следва да бъде доказано неговото изплащане ....

 

Тълкувателно решение №3/2013, гр. София, 15 ноември 2013 год.

Тълкувателно дело №3/2013 г. е образувано с Разпореждане от 30.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд по предложение на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия, и на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, основано на постановено по чл. 292 ГПК Определение № 14/18.01.2013г. по т.д.№ 1204/2011 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, ІІ отделение и по предложение на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия, и на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, поради противоречива съдебна практика, по въпросите:

1. Необходимо ли е решение на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот - собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с компетентността на Общото събрание, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон ....

 

Тълкувателно решение №7/2012, гр. София, 25 април 2013 год.

Делото е образувано от Председателя на Върховния касационен съд с разпореждане от 04.10.2012 г. на основание чл.128 от Закона за съдебната власт, по направено от него искане до Общото събрание на гражданска и търговска колегии за постановяване на тълкувателно решение по спорни въпроси във връзка с вписванията, извършвани по Правилника за вписванията (ПВ).

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта