Обжалване действията на ЧСИ

Решение № 524 от 10.06.2010 г. на ВКС

Разпоредбата на чл. 437, ал. 2 ГПК се отнася за дела, образувани по жалби срещу действия на съдебния изпълнител, подадени от трети лица. Правните възможности на съпруга-недлъжник са идентични с правата на длъжника в изпълнителното производство, поради което съпругът-недлъжник има качеството на страна със самостоятелни права в процеса на съдебното изпълнение върху паричен влог, представляващ СИО, а не е трето лице по чл. 435, ал. 4 ГПК.

 

Определение № 49 дело от 01.02.2010 г. на ВКС

Ипотеките върху продаден на публична продан ипотекиран недвижим имот, се заличават по искане на всеки заинтересован на осн. чл.175, ал.1 от ЗЗД от съдията по вписванията. Защитата срещу отказа на съдията по вписванията е чрез обжалване на този отказ, а не по пътя на исковото производство – било чрез иск с правно основание чл.197, ал.1 от ГПК (отм.), във връзка с чл.175, ал.1 от ЗЗД.

 

Определение № 915 от 11.12.2010 г. на ВКС

В производство по чл. 435 и сл. ГПК окръжният съд се произнася с решение, което по силата на изричната норма на чл. 437, ал. 4 предл. 2 ГПК не подлежи на обжалване. Когато производството по жалбата е прекратено с определение (както е в конкретния случай), то подлежи на въззивно обжалване. Компетентен да се произнесе по частната жалба срещу такова определение е съответният апелативен съд, чийто акт е окончателен - т. 2 на ТР № 3/2005 г. на ОСГК и ОСТК на ВКС, което Тълкувателно решение е запазило значението си и при действието на ГПК-2007 г. Позоваването на касатора на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК е неуместно, доколкото режимът по обжалване действията на съдебния изпълнител е специален по отношение на общия режим по чл. 274 ГПК за обжалване на определенията.

 

Определение № 145 от 12.04.2010 г. на ВКС

Действието на съдебния изпълнител, извършено по реда на чл. 449, ал. 2 ГПК представлява действие, което не подлежи на обжалване. Разпоредбата на чл. 435 ГПК изрично посочва случаите на обжалваемост на действията на съдебния изпълнител. Вписването на възбраната, извършено по реда и условията на Г. V от ПВ също не подлежи на обжалване, а може да бъде заличено, при условията на чл. 31 ПВ.

 

Определение от 13.10.2011 г. на ОС Варна

Произдводството е образувано по жалба срещу действията на частен съдебен изпълнител, изразяващи се в насочване на изпълнението /налагане на възбрана, извършване на опис, оценка и насрочване на публична продан/ върху недвижим имот. Жалбоподателят твърди, че има качеството на трето задължено лице по смисъла на чл. 435, ал. 4 ГПК, поради което е и легитимен да обжалва в това си качество гореописаните изпълнителни действия, насочени към имот, който не е собствен на длъжника, а на дружеството – жалбоподател.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта