Създаване

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) е съсловна организация, създадена със Закона за частните съдебни изпълнители. Той влиза в сила на 1 септември 2005 година и поставя началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в Република България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение.

Професията се организира и представлява от нейната съсловна организация, като в КЧСИ задължително членуват всички частни съдебни изпълнители.

Органите на Камарата са четири: Общо събрание, Съвет на Камарата, Дисциплинарна комисия и Контролен съвет. 

Общото събрание е върховният орган. То приема устава и бюджета на Камарата, избира членовете на ръководните органи, определя размера на встъпителните, годишните и допълнителните вноски, които членовете трябва да правят в полза на Камарата. 

Съветът е управителният орган на Камарата, който се разпорежда с имуществото, взема решения за образуване на дисциплинарни производства, определя щата и административния секретар на Камарата. Председателят на Съвета представлява Камарата в отношенията й с трети лица. 

Дисциплинарната комисия се състои от равен брой представители на КЧСИ и Министерство на Правосъдието. Това е ключов орган, като се има предвид, че само той може да налага наказания на частните съдебни изпълнители за нарушения на закона и устава. Дисциплинарното производство се развива по инициатива на Съвета на Камарата или на Министъра на правосъдието. Отделните граждани могат да подават своите жалби и сигнали до един от двата органа, който преценява дали има достатъчно основания за сезиране на Дисциплинарната комисия с искане за образуване на дисциплинарно производство срещу ЧСИ. 

Контролният съвет контролира финансово-стопанската дейност на Камарата, като се отчита пред Общото събрание.

Камарата на ЧСИ е силна и ефективна организация, защото тя е отговорна за осъществяването на контрол и надзор над дейността на частните съдебни изпълнители. Функциите на саморегулиране са огромно задължение, предизвикателство и отговорност пред Камарата. ЧСИ упражняват една от най-контролираните професии. Освен Камарата, контрол над нея прилагат още седем институции – Министерство на правосъдието с два отделни инспектората, окръжните съдилища, МВР, прокуратурата, НАП, ДАНС, КЗЛД. Министерство на правосъдието и Съветът на КЧСИ провеждат независимо един от друг политика на контрол и надзор над дейността на ЧСИ и следят за прилагането на закона, устава и Етичния кодекс. Проверките се извършват както по конкретни жалби, така и върху цялостната дейност на канторите на ЧСИ. Контролът над гилдията, осъществяван чрез Министерство на правосъдието /съдебни и финансови инспектори/, и самоконтролът, оказван чрез проверки в канторите и разглеждане на жалби от страна на Съвета на Камарата и неговите помощни органи – КПЕ и КПВК, е силен и стриктен.

Основните функции на Камарата на частните съдебни изпълнители са:

- Да представлява интересите на своите членове (чрез осъществяване на контакт с организации и институции, чиято дейност рефлектира върху работата на съдебните изпълнители, застъпничество за усъвършенстване на регулаторната рамка на съдебното изпълнение и пр.);

- Да работи за унифицирано, правилно и точно прилагане на закона от страна на съдебните изпълнители (организира обучение на съдебни изпълнители, уеднаквяване на практиките в съдебното изпълнение, разработване и приемане на стандарти за дейността, осъществяване на контрол върху дейността на съдебните изпълнители и пр.);

- Да подпомага своите членове в усилията им да изградят и поддържат своите самостоятелни практики;

- Да налага най-високи стандарти за професионално и етично поведение;

- Да работи за утвърждаването на позитивен имидж на професията в общественото пространство.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта