Професията на ЧСИ

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ КОЛЕКТОРИТЕ И ЧСИ?

Принудително събиране на задължения може да се извършва само от съдебни изпълнители и то въз основа на акт на съда, по ясно разписана процедура в ГПК. Съдебните изпълнители за разлика от колекторските фирми са обект на постоянен контрол от страна на Министерство на правосъдието чрез финансови инспектори и инспектори по Закона за съдебната власт, от Камарата и от съда по повод на обжалване на действията им. Те носят пълна имуществена, дисциплинарна и наказателна отговорност. Така нар. колекторски фирми нямат законови правомощия, а посредничат между кредиторите и длъжниците, като всичко зависи от добрата воля на длъжника. Той може да откаже да плаща и изобщо да комуникира с такава фирма.

Т.нар. колекторски фирми или агенции за събиране на вземания са търговски дружества, регистрирани по Търговския закон. Да се сравняват ЧСИ с този, а и с всеки друг бизнес, не е коректно. Причината е очевидна - ЧСИ изпълняват обществена функция по закон и тази функция им е вменена и контролирана от държавата.

Ако ви търсят колектори, не значи, че сте осъден. Ако ЧСИ ви потърси, то е, защото има съдебен акт, с който съдът ви е признал за длъжник. Колекторите нямат право да се представят за ЧСИ и да „заплашват“ със запори, възбрани и описи.

 

ИМА ЛИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДСИ И ЧСИ?

Въпреки че и двете  професии са посветени на това да приведат решенията на съда в действие, между тях има и различия. ДСИ получават заплата от държавния бюджет, а ЧСИ не получават пари от държавата, а се самоиздържат. ЧСИ могат и най-често са работодатели, плащат данъци, заплати и осигуровки на своите служители. Най-често ЧСИ са регистрирани по ЗДДС и внасят ДДС в държавния бюджет. Като организация ЧСИ имат предимствата на свободната професия – собствена инициатива, възможност да назначават хора на работа, което увеличава ефективността им. В същото време всеки ЧСИ е лично отговорен за действията си, докато за действията на ДСИ отговорност носи държавата и респективно гражданите като нейни данъкоплатци. Всеки ЧСИ е длъжен да сключва и професионална застраховка за вреди, които могат да настъпят от неговите действия.

За ЧСИ и ДСИ важат едни и същи срокове, като ДСИ действат на ниво Районен съд, ЧСИ – на ниво Окръжен съд. Едно от най-честите сравнения между ЧСИ и ДСИ е в ефективността и броят на делата, които решават едните и другите.

 

МОЖЕ ЛИ ЧСИ ДА СЪБИРАТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ГЛОБИ КЪМ ОБЩИНИТЕ?

Законът позволява на общината да се обърне към ЧСИ за събиране на нейните вземания от граждани и фирми, при което се образува изпълнително производство. Самият дълг ще се увеличи заради разноските по изпълнението, поради което е по-добре сумите към общината да се плащат своевременно. От 2011 година насам общините все по-често избират сътрудничеството на ЧСИ, защото освен ефективна, работата с тях има и силно превантивен ефект спрямо длъжниците.

 

КАКВИ ТАКСИ СЕ ПЛАЩАТ ПРИ ЧСИ?  КОЙ ГИ ПЛАЩА?

Таксите и разноските се заплащат от кредитора авансово – при образуване на изпълнителното дело и преди извършването на съответното действие. Това са такси за образуване на дело, за проучване на имущественото състояние на длъжника, за връчване на призовки и налагане на запори, за извършване на описи, за принудително предаване или отнемане на вещи. Тези такси се плащат от кредитора, но са за сметка на длъжника и се начисляват към дълга му. 

 

КОЙ ОПРЕДЕЛЯ ТАРИФИТЕ И ТАКСИТЕ?

Държавата, тъй като тя е възложила на ЧСИ тази функция. Тарифите са определени с наредба Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. Размерът на таксите е определен през 2005 г. след икономически анализ.  Важно е да се отбележи, че в сравнение с адвокати, нотариуси и други регулирани свободни професии, ЧСИ са единствените, чиито цени не са актуализирани нагоре от 2006 г. насам, когато е въведено частното съдебно изпълнение, а напротив – през 2010 г. те бяха намалени.

 

КОЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЧСИ НЯМА ДА ПРЕВИШИ ПРАВАТА СИ?

ЧСИ упражняват една от най-контролираните професии. Действията им подлежат на обжалване пред съответния Окръжен съд. Освен това канторите на ЧСИ се проверяват от министъра на правосъдието и Инспектората на министерството. Друго ниво на контрол е вътрешният - от Камарата чрез нейната Дисциплинарна комисия, в която половината от членовете са посочени от правосъдния министър. ЧСИ се контролират още от МВР, ДАНС.

Те носят отговорност в пълен обем – гражданска, дисциплинарна, наказателна.

За имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия на ЧСИ, се подават искове, като за ответник може да се привлече и застрахователната компания, при която ЧСИ е сключил  задължителната застраховка  „професионална отговорност“.

 

КАК СЕ ОБЖАЛВАТ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ?

Жалби могат да се подават до Министъра на правосъдието и до Камарата. ЧСИ носят дисциплинарна отговорност по ЗЧСИ и Устава на Камарата. Те  отговаря и с имуществото си, ако са причинили вреди в резултат на неправомерно поведение. Ако обаче иска обжалваното действие да бъде отменено, длъжникът трябва да подаде жалба до окръжния съд (за София – до Софийския градски съд) в 7-дневен срок от извършване на действието или узнаването за него, защото нито Министерство на правосъдието, нито Камарата са компетентни да отменят действия на ЧСИ. Може също да се заведе иск за вреди директно срещу ЧСИ.

 

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧСИ?

Български гражданин след завършено юридическо образование и придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт. Друго условие е кандидатът да има три години стаж като юрист и успешно издържан конкурс за ЧСИ, който се провежда със заповед на министъра на правосъдието. Законът за ЧСИ предвижда и редица други изисквания.

 

ЧАСТНИК ЛИ Е ЧСИ?

Въпреки че са наречени „частни“, работата на ЧСИ няма нищо общо с това понятие. ЧСИ нямат свободата на частните предприемачи, нито пък правото да определят собствени цени и възнаграждения. Всичко това е определено и контролирано от държавата. Много по-адекватно е да бъдат наречени обществени изпълнители,  с оглед на функциите и отговорностите, които са им възложени, както и че държавата не им плаща нищо, даже обратното - събирането на публичните вземания и тези за заплати и издръжки се финансират изцяло от ЧСИ. Неслучайно именно това наименование се използва в редица европейски държави.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта