Отговорност на ЧСИ за вреди по чл. 45 от ЗЗД

Решение от 11.01.2013г. на РС Пловдив

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 45 ЗЗД във връзка с чл. 441 ГПК. Ищецът твърди, че срещу него било образувано изпълнително дело от ответника в качеството му на частен съдебен изпълнител, по което бил наложен запор върху вземането му от пенсия.

 

Решение №372 от 29.03.2013г. на ВКС

Производството е по реда на чл.290 от ГПК. Образувано е на касационна жалба на частен съдебен изпълнител срещу решение на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение на Варненски окръжен съд по уважен срещу ЧСИ иск на основание чл.74 ал.1 ЗЧСИ. Ангажирана е отговорността на съдебния изпълнител за вреди в размер на 128 775 лв. главница и 15 070 лв. обезщетение за забавено плащане, причинени на купувач при издаване на постановление за възлагане на недвижим имот след публична продан и изразяващи се в недължимо и неоснователно събран ДДС от частния съдебен изпълнител, разпореден по начин, довел до имущественото му увреждане.

 

Решение №184 от 21.09.2011г. на ВКС

Производството е по реда на чл.290 от ГПК. Образувано е по касационна жалба на ЧСИ срещу решение на Варненски апелативен съд, с което след частична отмяна на решение на Варненски окръжен съд, в обжалвания размер е уважен иск по чл. 441 от ГПК във връзка с чл.45 от ЗЗД. Ангажирана е отговорността на съдебния изпълнител да заплати обезщетение за вреди, същите причинени на длъжник по съдебно изпълнение от процесуално незаконосъобразни действия и бездействия, довели до натрупване на лихви върху задължението.

 

Решение от 12.08.2011г. на СРС

Предявен е иск с правно основание чл.441 от ГПК във връзка с чл.45 от ЗЗД. Ищецът посочва, че Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е издала наказателно постановление, с което му е наложена санкция в размер на 1200 лв. Ищецът твърди, че е заплатил сумата от 988 лв. преди да получи призовка по образувано изпълнително дело за заплащане на сумата от 400 лв. – неизплатен остатък по посоченото наказателно постановление.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта