Такси и разноски по изпълнението

Решение № 640 от 04.10.2010 г. на ВКС

Съгласно чл. 79, ал. 1 ГПК, разноските по изпълнението са за сметка на длъжника с изключение на случаите, когато делото се прекрати съгласно чл. 433 ГПК, освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното производство или изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или отменени от съда. В случаите, когато изпълнението се извършва от частен съдебен изпълнител, длъжникът дължи такса и при плащане в срока за доброволно изпълнение.

 

Решение №82 от 08.05.2012г. на ВКС

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решението на Старозагорския окръжен съд от 28.07.2010 г. по гр. д. № 254/2010 г., с което е потвърдено решението на Казанлъшкия районен съд от 30.03.2010 г. по гр. д. № 1810/2009 г., с което е уважен предявеният иск за обезщетение за вреди от процесуално незаконосъобразни изпълнителни действия по чл. 74 ЗЧСИ. Обжалването е допуснато поради противоречивото разрешаване на процесуалноправните въпроси за дължимостта на разноските по изпълнението от длъжника, когато задължението е изпълнено след предявяване на изпълнителния лист и влизат ли в това число невнесените от взискателя авансови такси за всички извършени изпълнителни действия.

 

Решение №1660 от 24.10.2012г. на Софийски Апелативен Съд

Производство по чл.463, ал. 2 във вр. чл. 274 и сл. ГПК.

С решение на СГС, II „Г” въззивно отделение е оставена без уважение жалба против разпределението на постъпили парични суми по изпълнително дело в частта, в която е определена дължимата пропорционална такса на съдебния изпълнител по т.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ в размер на 6 078.90 лв. с ДДС и частта, в която е определена сумата от 800 лв. в полза на първоначалния взискател по изпълнението – сторени разноски в заповедното производство за снабдяване с изпълнителен лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело.

 

Решение №1205 от 23.05.2013г. Великотърновски районен съд

Постъпила е жалба от изпълнителния директор на „Централен депозитар” АД срещу Постановление на ЧСИ, с което на жалбоподателя е наложена глоба за извършено нарушение по чл. 93, ал. 1 вр. чл. 87 от ГПК. Жалбоподателят счита, че според разпоредбата на чл. 431, ал. 4 от ГПК на Централен депозитар АД като търговско дружество със специфичен предмет на дейност, определен от ЗППЦК и Наредба №8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, се дължала такса за исканата услуга, която била определена съгласно Тарифа – част от Правилника за дейността на ЦД. Моли съда да отмени наложеното наказание – глоба, а в случай, че не бъде отменена – за намаляване размера на глобата.

 

Решение №2226 от 10.09.2019г. на Софийски Апелативен Съд

Производството е по реда на чл. 274-279 ГПК вр. чл. 463, ал. 2 вр. ал. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на … срещу решение № 1614/07.03.20198 г., постановено по гр. дело № 13300/2018 г. по описа на Софийски градски съд, с което е отменено по жалба на ….. разпределение на сумата 300 800.36 лева и вместо което е постановено: разпределя сумата от 300 800.36 лева, по следния начин: …
Жалбоподателите излагат съображения в подкрепа на твърдението си, че неправилно и незаконосъобразно с атакуваното решение съдът е изключил от привилегията по чл. 136, т. 1 ЗЗД вземанията на ЧСИ за такси и разноски по т. 26 от ТТРЗЧСИ и молят апелативния съд да отмени решението в частта....

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта