Заповедно производство

Определение №285 от 16.04.2010г. на ВКС

Производството е по чл. 274, ал.3, образувано по частна жалба срещу определение на ОС Видин, с което е потвърдено разпореждане на РС Видин, с което е оставено без уважение заявлението на Банката за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 418, вр. чл. 417, т. 6 ГПК. Жалбоподателят излага съображения за неправилност на определението и поддържа, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като липсва съдебна практика по разрешения съществен процесуалноправен въпрос: може ли Банката да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 418, вр. чл. 417, т. 6 ГПК срещу ипотекарни длъжници, придобили имота след сключване на ипотечния договор, който имот служи за обезпечение на кредитното задължение.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта