Запори, възбрани

Решение № 445 от 27.07.2010 г. на ВКС

В чл. 426, ал. 2 ГПК е разпоредено, че в молбата за образуване на изпълнително дело взискателят трябва да посочи начин на изпълнение. Ако молбата е нередовна, вкл. и поради неуточнен способ за изпълнение, се процедира по чл. 129 ГПК, а не се отказва направо образуване на изпълнително производство, като отстраняването на нередовностите има обратно действие. Преди да уточни способа на изпълнение, взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да направи справки и да изисква преписи от документи. Така следва да се тълкува и чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ - взискателят да възложи на частния съдия изпълнител сам да определи начина на изпълнението. По общите правила на ЗЗД, които няма основание да се изключат, взискателят може да потвърди действията на съдия изпълнителя по избор на изпълнителен способ.

 

Определение № 178 от 29.04.2011 г. на ВКС

Правомощието на съдебния изпълнител да иска вписване на обезпечителни мерки, включително и възбрана върху недвижим имот, срещу който е насочено изпълнението, предвидено вчл. 431, ал. 4 от ГПК и чл. 26, ал. 1 ПВп / е с оглед възлагане от взискателя на действия по проучването на имущественото състояние на длъжника и запазване на това имущество, с оглед насочване на изпълнението върху него. Действията на частния съдебен изпълнител във връзка с това възлагане, посочени в чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ не включват и възможност за обжалване отказа на съдията по вписванията да впише възбрана върху имуществото на длъжника. Подобно правомощие не е включено нито в изричното съдържание на нормата, нито е част от съдържанието на изброените действия.

 

Определение № 12 от 4.02.2010 г. на ВКС

ВКС не е трето задължено лице по чл. 508 от ГПК и върху внесените по чл. 282, ал. 2 от ГПК суми за обезпечение на спиране изпълнението на въззивното решение не може да бъде налаган запор по реда на чл. 450 във връзка с чл. 507 от ГПК, тъй като преценката за наличието на предпоставките за освобождаване на сумата по чл. 282, ал. 5 от ГПК се извършва от ВКС.

 

Определение № 4 от 9.01.2002 г. на ВКС

След откриване на производството по несъстоятелността не може срещу длъжника да започнат съдебни или арбитражни производства по имуществени граждански и търговски дела. Само ипотекираното имущество, като обезпечение на вземането, се намира извън масата по несъстоятелността и може да бъде предмет на индивидуално принудително изпълнение.

 

Определение от 30.09.2002 г. на САС

Постановлението за възлагане е влязло в сила, преди решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност. От този момент купувачът на публичната продан е станал собственик на движимата вещ, поради което тя следва да бъде изключена от масата за несъстоятелност.

 

Тълкувателно решение №7/2012, гр.София, 25 април 2013 год.

Делото е образувано от Председателя на Върховния касационен съд с разпореждане от 04.10.2012 г. на основание чл.128 от Закона за съдебната власт, по направено от него искане до Общото събрание на гражданска и търговска колегии за постановяване на тълкувателно решение по спорни въпроси във връзка с вписванията, извършвани по Правилника за вписванията (ПВ).

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта