Семинар с представители на медиите

14 октомври 2009 г.

Сподели новина

На 9 и 10 октомври 2009 г. се проведе традиционният семинар с представители на медиите на тема „Актуално състояние на частното съдебно изпълнение в Република България. Проблеми и резултати в условията на световна финансова криза”. Събитието се организира от Кaмарата на частните съдебни изпълнители, съвместно с проект „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България” /с финансовата подкрепа на програма Матра/.

КЧСИ се стреми да превърне в традиция подобен род събития, чиято цел е последователна политика на отвореност, прозрачност и заинтересованост от мнението на институциите, гражданското общество и своите партньори, и да работи за утвърждаване на професионализма на частните съдебни изпълнители и подобряване на изпълнителния процес в България.

Председателят на Камарата г-н Георги Дичев представи пред журналистите кратък доклад за актуалното състояние на професията към момента. Изминаха малко повече от три години от въвеждането на частното съдебно изпълнение в РБ. Резултатите говорят красноречиво – образувани дела през 2006г. – 37 000, 2007г. – 64 000, 2008г. – 70 000, първата половина на 2009г. – 50 000. Приключени дела 2006г. – 5 500, 2007г. – 17 200, 2008г. – 30 000, първото полугодие на 2009г. – 13 000. Събраната сума е както следва 2006г. – 95 млн.лв, 2007г. – 250 млн.лв., 2008г. – 400 млн.лв., първо полугодие на 2009г. – 160 млн.лв.

Контролът над гилдията, осъществяван чрез Министерство на правосъдието и самоконтролът, оказван чрез проверки в канторите и разглеждане на жалби от страна на Съвета на Камарата, е изключително силен и прецизен, което се доказва с броя на образуваните дисциплинарни производства. За 2006г. те са пет на брой, за 2007 – четири, за 2008 – 15, а до настоящия момент на 2009 – 18. Наложените наказания варират от порицание и глоба, включително в максималния й размер от 10 000 лв., до лишаване от правоспособност на частен съдебен изпълнител. След обжалване на това наложено наказание, ВКС се произнесе с лишане от правоспособност на частен съдебен изпълнител за срок от 8 месеца.

В началото на м.юни 2009г. официално стартира Единният електронен регистър на публичните продажби, извършвани от частните съдебни изпълнители в Република България. Достъпът и начинът на използване на регистъра в реално време на всички заинтересовани лица и страни, е гарантиран.

След приемането на Етичния кодекс на ЧСИ през м.януари 2009г., Съветът на КЧСИ назначи деветчленна Комисия по професионална етика /КПЕ/ и одобри организационна рамка и правила за работата й. Съгласно изготвен и приет график за проверки от КПЕ и Съвета на КЧСИ, в периода 19 октомври – 31 декември 2009г., ще бъдат посетени всички кантори на ЧСИ в страната.

Журналистите се запознаха и с основните проблеми на частните съдебни изпълнители в работата им с институциите. Някои от тези проблеми чакат неотложно решение. Необходима е спешна законодателна промяна на чл.431 от ГПК, свързана с осигуряване от органите на полицията на незабавно оказване на съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване изпълнението на неговите функции. Належаща е промяна в Правилника по вписванията, чрез която да се осигури по-добра координация между Агенция по геодезия, картография и кадастър и службите по вписвания в страната, за осигуряване на бързина при вписване на наложените възбрани върху недвижими имоти.

Пред медиите бяха представени основните приоритети и предстоящи дейности на Камарата до края на 2009г. Сред тях са организиране на съвместна конференция със съдиите от окръжните съдилища в цялата страна, както и провеждане на курсове за повишаване квалификацията на частните съдебни изпълнители.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта