ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!

11 декември 2019 г.

Сподели новина

Прессъобщение

на Камарата на частните съдебни изпълнители

месец август 2017 г.

ПРОДЪЛЖАВАТ СИГНАЛИТЕ, ЧЕ КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИПредставители на фирми за събиране на вземания продължават да се представят за частни съдебни изпълнители(ЧСИ) и да оказват психически тормоз над гражданите. С действията си колекторите нарушават правата им, но и злепоставят ЧСИ, които работят по ясно регламентирани в закона процедури.

ЧСИ са част от съдебната система и вече 11 години изпълняваме обществени функции, които държавата ни делегира със закон. Реално сме една от най-контролираните професии - общо 9 институции следят работата на канторите ни, в това число - Министерство на правосъдието – чрез два специални инспектората, окръжните съдилища, Министерство на вътрешните работи, прокуратурата, НАП, КЗЛД, ДАНС и не на последно място самата Камара на ЧСИ. От началото на 2016 г. до момента ефективно са наложени 73 наказания - 57 глоби, от които 8 в размер над 5 хил. лв. и 4 в размер на 10 хил. лв., 3 предупреждения за лишаване от права и цели 9 лишавания от правоспособност. Към момента в страната работят 202-ма ЧСИ, назначени след конкурс със заповед на министъра на правосъдието. Поддържаме и публичен регистър на членовете си. Всеки на момента, ако е получил обаждане, може да провери дали такъв ЧСИ изобщо съществува или става дума за злоупотреба с името на професията.

Припомняме, че единствените органи, които могат да изпълняват принудително изпълнение срещу имущество на длъжниците са съдебните изпълнители - държавни и частни. При тях се образуват изпълнителни дела само, ако има решение или заповед за изпълнение, с които съдът се е произнесъл за наличието на задължения. Изключение правят публичните вземания на държавните институции и на общините, които съгласно ЗЧСИ могат да се поемат от ЧСИ и без съдебно решение.

Именно делата в полза на държавата и общините, по които работят ЧСИ, бележат ръст през последните 5 години. Според председателя на камарата Георги Дичев при ЧСИ традиционно най-много дела образува бизнесът, след това идват държавата и общините, гражданите и чак на края банките. За 11 години сме възстановили на кредиторите над 7 млрд. лева и сме внесли 1 млрд. лева в държавния бюджет“.

Сигнали за „мними“ ЧСИ в камарата получаваме още от 2011 г. От тогава ние периодично разпространява информация и съвети какво трябва да правят гражданите, когато някой се представя за частен съдебен изпълнител. Важно е да се знае, че съгласно закона ЧСИ използват писмена форма на комуникация, като първо връчват съдебните книжа по образуваното изпълнителното дело. Ако някой е получил заплаха за запор на заплата, сметки, възбрана или опис на имущество по телефона, това означава, че някой неправомерно се представя за ЧСИ. Известни са и случаи, в които събирачи на дългове използват писма, наподобяващи тези на съдебните изпълнители, за да изплашат гражданите, но с елементарна проверка това лесно се установява.

Към момента в България няма законов регламент за дейността на колекторските фирми, съответно няма и орган, който да упражнява контрол върху дейността им и да санкционира нарушителите. Пострадалите от подобни неправомерни действия биха могли да се обърнат към КЧСИ, за да получат разяснения и съдействие.

Регистър за проверка и контакти с действащите ЧСИ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение

на Камарата на частните съдебни изпълнители

месец юли 2012 г.

СЛУЖИТЕЛИ НА ФИРМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С РЕПУТАЦИЯТА НА КАМАРАТА НА ЧСИВече повече от една година в Камарата на ЧСИ се приемат сигнали от граждани за получени от тях обаждания от лица, които се представят за частни съдебни изпълнители или за техни служители. Тези „мними” ЧСИ посочват несъществуващи регистрационни номера, имена и адреси на кантори, а всъщност са работници във фирми за събиране на дългове. Методите им за оказване на психически тормоз над длъжниците са извън всякакъв коментар. Това деяние е подсъдно, ако бъде доказано. Това деяние уронва сериозно престижа на Камарата и персонално на много нейни членове.

Обръщаме Ви внимание, че ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕ РАБОТЯТ С ТАКИВА МЕТОДИ! Те са професионалисти, на които държавата е възложила принудителното изпълнение на частни и публични притезания по реда на ГПК, ЗОЗ, АПК и ДОПК. В дейността и поведението си частният съдебен изпълнител се ръководи от принципите на почтеност и честност, безпристрастност и равноправно отношение към участниците в изпълнителното производство, запазване на професионалната тайна и независимост. При осъществяване на правомощията си частният съдебен изпълнител спазва Закона и положената при встъпване в длъжност клетва. Той е длъжен да защитава правата и законните интереси на гражданите, отчитайки необходимостта от съвместяване на ефективното принудително изпълнение с обществения интерес. Частният съдебен изпълнител се придържа към принципите на правовата държава и върховенството на закона, с цел изграждане и утвърждаване авторитета на професията. Частният съдебен изпълнител не се обажда по телефона на длъжниците, за да ги малтретира психически. Той работи само с писмени документи, по стриктни правила и процедури, подробно разписани в ГПК.

За съжаление, безбройните сигнали, които сме получавали до момента, са били само устни по телефона от разтревожени, но съобразителни граждани /предимно длъжници на мобилни оператори, ВИК, Топлофикация, електроразпределителни компании/. Те са преценили, че има нещо дълбоко смущаващо и опасно в тази «комуникация» с т.нар. «частен съдебен изпълнител или негов служител». Поради което ни се обаждат, за да поискат потвържение от Камарата на ЧСИ за достоверността на получената по телефона информация. До настоящия момент нямаме официално постъпили писмени сигнали от пострадали граждани, които да ни дадат законно основание да сезираме органите на реда и Прокуратурата на РБългария.

С настоящото съобщение Камарата на частните съдебни изпълнители в Република България като независима институция, създадена по силата на закона, категорично декларира, че няма нищо общо с фирмите за събиране на дългове и с методите, които някои от тях използват! Призоваваме Ви да бъдете особено внимателни и недоверчиви, ако получите такова обаждане. Независимо какво Ви се обяснява от отсрещната страна!

Конкретните стъпки, които бихте могли да предприемете са следните:

- да се информирате дали посоченото Ви като частен съдебен изпълнител лице фигурира в официалния Регистър на ЧСИ на сайта на КЧСИ. Това е единственото място в интернет пространството, на което можете да получите напълно актуална, легитимна и законосъобразна информация за частните съдебни изпълнители в РБългария, както и за дейността на тяхната професионална организация;

- да изпратите запитване на официалния е-мейл на Камарата [email protected], за да Ви се даде подробен, мотивиран и достоверен отговор на интересуващия Ви въпрос;

- да се обадите по телефона и да разговаряте с наш служител;

- да ни напишете официален писмен сигнал, за да може ръководството на Камарата да вземе съответните мерки според компетенциите и правомощията си по закон.

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта