Кръгла маса "Подобряване на взаимодействието между търговските банки и частните съдебни изпълнители"

26 май 2009 г.

Сподели новина

На 29.04.2009 г. в гр. София, в Гранд хотел „София” се състоя втората по рода си кръгла маса между ръководството на Камарата на частните съдебни изпълнители и представители на търговските банки, ангажирани в областта на принудителното изпълнение, със съдействието на Асоциация на търговските банки на тема: „Подобряване на взаимодействието между търговските банки и частните съдебни изпълнители”. Организацията на срещата беше подпомогната от програма Матра на правителството на Кралство Нидерландия в рамките на проект „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение”, управляван съвместно от Център за международно правно сътрудничество и Камара на частните съдебни изпълнители.

Камарата продължава да води последователна политика на отвореност, прозрачност и заинтересованост от мнението на своите клиенти и партньори, институциите и гражданското общество и да работи за утвърждаване на професионализма и престижа на частните съдебни изпълнители и подобряване на изпълнителния процес в България. Целта на срещата беше да се подобри комуникацията между ЧСИ и търговските банки и подобряване на процесуалната практика при събиране на вземанията на Търговските банки при действието на новия ГПК (в сила от март 2008 г.) и в условия на финансова криза. На срещата се дискутираха множество практически въпроси в индивидуалното принудително изпълнение. Като акценти в дискусията се обособиха редица въпроси:

- последици за взискател, който не е внесъл задатък съгласно чл. 489, ал.3 от ГПК, обявен е за купувач, но се е отказал / не е платил съразмерната част по разпределението по чл. 495 от ГПК;

- практически въпроси по определяне на оценки при опис на движими и недвижими вещи, както и хипотези при множество наддавателни предложения;

- участие на взискателя като наддавач и възлагане на движими вещи/недвижими имоти на взискателя, обявен за купувач; данъчни аспекти при възлагане на вещи при публична продан на взискател;

- практически аспекти по налагане на запор на вземания на длъжника по банкови сметки при обезпечителни и изпълнителни действия от ЧСИ; - практически проблеми при изпълнение на вещи, предмет на особен залог;

- изпълнение на наложени запори на вземания по банкови сметки от длъжници.

Ръководството на Камарата се ангажира да инфоромира своите членове за поставените въпроси от страна на банките и да се търсят възможно най-добрите решения за отстраняване на практическите проблеми. Асоциацията на търговските банки подчерта своята подкрепа на ЗЧСИ и на реформата като цяло. Представителите на банковия сектор изразиха задоволство от работата на частните съдебни изпълнители, като подчертаха, че резултатите са впечатляващи. Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че комуникацията между частните съдени изпълнители и банките следва да продължи в конструктивен дух с цел разрешаване на възникващите проблеми при събиране на вземанията на банките в условията на финансова криза. Оставаме с готовност за продължаване на съвместни форуми за обсъждане и предлагане на решения по практически проблеми при събиране на вземания.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта