КЧСИ иска диалог с държавата и бизнеса

17 ноември 2010 г.

Сподели новина

20% ръст на изпълнителните дела отчита Камарата за първите шест месеца на 2010г.

На работна среща с представители на държавната администрация и организации на бизнеса и банките, състояла се на 16 ноември по инициатива на КЧСИ, бе обсъдена законодателната рамка и проблемите на частното съдебно изпълнение. Страните дискутираха необходимостта да бъде запазено нормалното протичане на изпълнителния процес, да се гарантират правата на кредиторите и длъжниците и да се запазят интересите на държавата.

Като изключително важно за осигуряване на нормалната работа на принудителното съдебно изпълнение от КЧСИ определят и въвеждането на електронна връзка с НАП и електронните бази данни на други държавни институции, които разполагат с информация за длъжника. Така ще бъде постигната по-голяма бързина в работата по изпълнителните дела и ще бъдат редуцирани разходите на самите институции.

Зам.-изпълнителният директор на НАП Димана Митева сподели, че НАП и частните съдебни изпълнители са в непрекъснат диалог и работят по механизма за осигуряване на обмен на информация по електронен път. От НАП смятат, че е необходима широка работна дискусия по отношение на законовата рамка, регулираща принудителното изпълнение, включително и на публични вземания. В рамките й трябва да се потърси синхронизиране на сега съществуващата нормативна уредба.

КЧСИ е на мнение, че предложения от МП и приет на първо четене от НС Законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ), който с промяна на чл. 16, ал. 2 въвежда заплащане на държавни и местни такси за всички документи, съдържащи информация за длъжника по чл. 431, ал. 3 от ГПК, ще доведе до драстично забавяне и падане на ефективността на изпълнителния процес и трябва да бъде търсено алтернативно решение.

КЧСИ предлага въпросът да бъде уреден с промяна в ГПК. В него да бъде записан текст, който принципно да предвиди внасянето на еднократна държавна такса по всяко изпълнително дело, която да се заплаща от взискателя наведнъж и да е за сметка на длъжника. Размерът и редът за плащането й да бъде определен от Министерски съвет.

Предложението на КЧСИ за еднократна държавна такса отчита съображенията на Министерство на правосъдието (МП), че е необходимо държавата да получава такси за всички извършени услуги, свързани с обработване и предоставяне на информация за длъжника.

Несъгласието на КЧСИ с въвеждането на отделни такси не е свързано с финансовия аспект на проблема, а с опасността докато кредиторът заплаща и събира документ по документ от държавните служби, длъжникът да е разпродал своето имущество и активи. Ако в момента за събиране на всички документи по едно изпълнително дело са необходими 2-3 седмици, то с въвеждането на заплащането за всеки отделен документ това време ще се увеличи на няколко месеца. Налице е реална опасност да се нарушат интересите на кредиторите в лицето на бизнеса и гражданите и интересите на самата държава, която е присъединен взискател по всяко едно изпълнително дело. Така ще се създаде допълнителна пречка за намаляването на високата задлъжнялост и ще се редуцират значително постъпленията в държавния бюджет от дейността на частното съдебно изпълнение.

КЧСИ настоява и за по-ефективно сътрудничество с органите на МВР, което също да бъде регламентирано с поправка в ГПК. Искането на КЧСИ е МВР да оказва по-голямо съдействие в хода на целия процес на принудително изпълнение, а не само в случаите, когато е застрашена физическата неприкосновеност на съдебните изпълнители. От Камарата ще настояват да бъде законово решен и въпросът с налагането на възбрани в районите с одобрена кадастрална карта.

КЧСИ отчитат нарастване от 20% на заведените изпълнителни дела за първото шестмесечие на 2010 г. в сравнение със същия период на миналата година. 110 000 е бройката на заведените дела за 2009 г. За периода януари-юли 2010 г. те са 65 000.
Данните от дейността на ЧСИ за последните години са показателни за ефективността на работата на ЧСИ до момента. От създаването на ЧСИ през 2006 г. до юли 2010 г. са образувани 346 000 дела, приключени са 97 000 дела, а събраната сума надхвърля 1 милиард и 340 милиона лв.

За периода частните съдебни изпълнители са внесли в републиканския бюджет над 100 милиона лева от събрани публични вземания, ДДС при публични продани и такси по изпълнението, данъци и осигуровки от дейността на канторите. Косвените финансови приходи от бързото и ефективно съдебно изпълнение за бизнеса и икономиката, а оттам и за бюджета трудно, много да се измерят.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта