Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – ЧСИ и Списък на кандидатите с нередовни документи
Публикувана от administrator на 14.09.2017 13:20:03
На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), във връзка със Заповед №СД-04-62/10.07.2017 г. на министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители, обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на ЧСИ „Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители” и „Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи” ...
Разширена новина
На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), във връзка със Заповед №СД-04-62/10.07.2017 г. на министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители, обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на ЧСИ „Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители” и „Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи

Съгласно чл.4, ал.6 от Наредба №3 от 11.12.2007 г., кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка по ал. 5 в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители. След този срок, кандидатите с нередовни документи губят право на участие в изпита.

∙ Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители
∙ Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи